Promis AB

Logotyp link to homepage
076-77 49 212    info@promis.se
Umeälven

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

PROMiS AB har anpassat sig till den svenska personuppgiftslagen PUL (1998:204) samt till EU’s förordning General Data Protection Regulation (GDPR) vad gäller att hantera personlig information.

PROMiS AB (organisationsnummer 556606-9893) är personuppgiftsansvarig för de personliga uppgifter som säljare, köpare eller besökare (nedan kallad ”person”) skriftligen eller muntligen lämnar till PROMiS AB. All information om person behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till annan tredje part.

Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med faktiska eller planerade affärstransaktioner mellan person och PROMiS AB, kommer att användas för att administrera (t ex faktura, kvittens) och kontrollera faktiska eller planerade affärstransaktioner som köp, sälj eller förmedling av ädelmetaller. Samt för att fullgöra lagstadgade förpliktelser gentemot olika myndigheter såsom Polis och Skatteverk.

Personuppgifter som person lämnar till PROMiS AB kan komma att kontrolleras, uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. PROMiS AB kan även komma att använda dessa personuppgifter i sin egen marknadsföring.

Person har rätt att få skriftlig information om vilka personuppgifter som PROMiS AB har registrerat och hur dessa uppgifter används. Person har även rätt att begära att PROMiS AB rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om sin egen person. Person som inte vill att de lämnade personuppgifterna ska användas för aktiv marknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till PROMiS AB. Ovanstående registrering gäller så snart en person har kontaktat PROMiS AB med syftet att planera eller inleda en affärstransaktion såsom sälj, köp eller förmedling.

Endast information om faktiska köpare eller säljare eller förmedlare behålls i PROMiS AB’s register. Lagringstid av insamlad information på faktura eller kvittenser styrs av PROMiS AB’s skyldigheter till myndigheter, tex Skatteverket.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
070-77 49 212
info@promis.se