Promis AB

Logotyp link to homepage
076-77 49 212    info@promis.se
Björkar

Allmänna villkor 

Köpare är PROMiS AB organisationsnummer 556606-9893. 

PROMiS AB värderar säljarens föremål vid ett enskilt möte och lämnar därefter ett prisförslag. Priset baseras på vikt och finhetshalt på ädelmetallen och avgörs av dagspriset vid värderingstillfället. Finhetshalten avgörs med hjälp av tekniska och kemikaliska tester. Föremål kan efter godkännande av säljaren komma att monteras eller klippas isär. 

Om säljaren godtar prisförslaget betalas summan direkt via Swish och de värderade föremålen övergår i PROMiS ägo.  

Säljaren måste vara minst 18 år. Säljaren måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till föremålet och inneha rätten att fritt överlåta föremålet. 

Säljaren ska ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd med fast adress i Sverige. Om säljaren önskar utbetalning till bankkonto måste hen även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn. PROMiS AB åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer. 

PROMiS AB fastställer kundens identitet genom att inhämta information från tex mobil- och teleoperatörer och samköra denna information med de uppgifter kunden lämnat (se rubriken GDPR för mer info). Före genomförd försäljning skall giltig legitimation uppvisas.

PROMiS AB samarbetar kontinuerligt med Polis- och skattemyndigheter. Vi fotar legitimation, mottagna varor samt kvitto och skickar löpande rapporter på mottagna ädelmetaller (Polistillstånd A727.282/2023). Polisen har möjlighet att när som helst beslagta föremål som förekommer i polisutredning.

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig PROMiS AB från ansvar för eventuella felaktigheter och brister i den information som publiceras på hemsidan. PROMiS AB ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba säljaren på grund av driftavbrott eller andra störningar i bank- eller datasystem. PROMiS AB är inte heller ansvarigt för skada som beror på lagbud, krigshändelse eller händelse av liknande omständighet. 

Tvist med anledning av detta avtal och dess villkor skall, om inte överenskommelse kan träffas, avgöras i allmän domstol. Umeå Tingsrätt skall utgöra en första instans för sådan prövning.